Category Archives: Phiếu thông tin điều trị

Rối Loại Nhịp Tim Nhanh

Phiếu thông tin điều trị Rối Loạn Nhịp Tim Nhanh

Hẹp Van Động Mạch Chủ

Phiếu thông tin điều trị Hẹp Van Động Mạch Chủ

Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Phiếu thông tin điều trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Viêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Trùng

Phiếu thông tin điều trị Viêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Trùng

Còn Ống Động Mạch

Phiếu thông tin điều trị Còn Ống Động Mạch

Chuyển Vị Đại Động Mạch

Phiếu thông tin điều trị Chuyển Vị Đại Động Mạch