Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau: