Hình ảnh Hội nghị 15-16/10/2016

Hình ảnh Hội nghị của hai ngày 15 -16/10/2016…