Kết quả thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất sát khuẩn năm 2019

Kết quả chi tiết tại đây