Kế hoạch chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục trong năm 2020.