Danh Sách Bệnh Nhân Được Trợ Giúp Xã Hội

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2018

Xem danh sách chi tiết tại đây

Tháng 12/2018. Chi tiết tại đây