Category Archives: Bảng giá

Bảng giá thuốc nội trú 2019

Bảng giá 2019

Xem chi tiết tại đây

Bảng giá thuốc dự kiến tháng 11 năm 2018

Xem chi tiết tại đây

Bảng giá VTYT tiêu hao năm 2017

Bảng giá bán thuốc dự kiến tháng 11/2017

Bảng giá Thuốc nội trú 2017

Bảng giá 27-11-2017