Category Archives: Bảng giá 2016

Bảng giá thuốc dự kiến tháng 11 năm 2018

Xem chi tiết tại đây

Bảng giá VTYT tiêu hao năm 2017

Bảng giá bán thuốc dự kiến tháng 11/2017

Bảng giá Thuốc nội trú 2017

Bảng giá 27-11-2017

Bảng giá 2016