Category Archives: Hình ảnh hoạt động

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh năm 2019.

Danh Mục kỹ thuật 2019

Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật.

 

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

 

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Lễ đặt tượng nhà sáng lập Viện Tim TP.HCM