Bảng giá Dịch Vụ Y Tế Năm 2018

Áp dụng từ ngày 01/10/2018 theo quyết định số 510/QĐ-VT. Xem chi tiết tại đây